12-e cencus of the USA 01-06-1900 S-Dakota Douglas district 2 enumeration 138Bron informatie